Το ΕΣΔΠ

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.

Το κείμενο για τη δομή και οργάνωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του ΤΕΙ Κρήτης: PDF αρχείο

Το ΦΕΚ δημοσίευσης του ΕΣΔΠ: PDF αρχείo.

Πληροφοριακό υλικό / Χρήσιμα έντυπα:

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Υπόδειγμα πρότασης για πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών: PDF αρχείο

Εσωτερική αξιολόγηση

Εξωτερική αξιολόγηση

Απογραφικά δελτία