Τα Νέα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" - Ανάλυση & Εφαρμογές

Η κατανόηση και η γνώση των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι απολύτως αναγκαία σε όλους όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν στο άμεσο μέλλον με την λογιστική επιστήμη και το λογιστικό επάγγελμα, διότι, αν και με καθυστέρηση αρκετών ετών, με τις καινούργιες νομοθετικές ρυθμίσεις, τελικά εισάγονται και στην Ελλάδα οι αναγκαίοι, πολύ υψηλού επιστημονικού επιπέδου, κανόνες για τις λογιστικές καταχωρήσεις αλλά και κυρίως για τις μετέπειτα αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών. Το γεγονός  αυτό έχει σαν φυσική συνέπεια, οι επαγγελματίες του χώρου, όντας συνηθισμένοι να δρουν επί τέσσερεις  περίπου δεκαετίες σε ένα πολύ πιο απλούστερο λογιστικό καθεστώς, και οι οποίοι είναι προφανώς  απροετοίμαστοι και μη μυημένοι επαρκώς (ή και διόλου) στις βασικές αρχές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αναπόφευκτα να έχουν τεράστιες δυσκολίες στην κατανόηση και κυρίως στην εφαρμογή της νέας λογιστικής πραγματικότητας.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι συνολικής διάρκειας 25 ωρών και και θα υλοποιηθεί από Τετάρτη 29/3/2017 έως και Πέμπτη  6/4/2017, ως εξής:

  • Τετάρτη  29/3   (ώρα: 16:00 - 20:30)
  • Πέμπτη   30/3  (ώρα: 16:00 - 21:30)
  • Δευτέρα    3/4   (ώρα: 16:00 - 21:30)
  • Τετάρτη   5/4   (ώρα: 16:00 - 20:30)
  • Πέμπτη    6/4   (ώρα: 16:00 - 21:30)

Κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου θα παρουσιασθούν οι κάτωθι βασικές ενότητες:

I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
II. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
III. ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
IV. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
V. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  Χρηματοδοτική μίσθωση  (leasing) 
VI. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία (financial assets)
VII. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - Επιμέτρηση αποθεμάτων
VIII. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - Προκαταβολές δαπανών & λοιπά μη χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία
IX. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ - Υποχρεώσεις  -  Χρηματ/νομικές υποχρεώσεις
X. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ - Υποχρεώσεις  -  Μη χρηματ/μικές υποχρεώσεις & Προβλέψεις.
XI. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ - Υποχρεώσεις  - Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
XII. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
XIII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
XIV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Τα παραπάνω θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν από τον Καθηγητή Εφαρμογών Λογιστικής κο Δημήτρη Τριάρχη, ο οποίος είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, και μέλος του Chartered Institute of Management Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου, με πολυετή πρακτική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα λογιστικής & οικονομικής διαχείρισης, τόσο στην αγορά της Ελλάδας όσο και σε αγορές του εξωτερικού, σε θέσεις ευθύνης στην Οικονομική Διεύθυνση ευρέους φάσματος Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Υπάρχει η δυνατότητα εξ’αποστάσεως παρακολούθησης.

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν σημειώσεις και βεβαίωση συμμετοχής. Υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης σε φοιτητές, ομάδες ατόμων, πολύτεκνους, άνεργους κ.άλ. Για το κόστος, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο:

email: info@diaviou.teicrete.gr,

τηλέφωνο 2810-379177, (εργάσιμες ημέρες, 12:00 – 15:00) και στο 693-246-5385.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:
 6/03/2017 έως και 27/3/2017

- Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο τίτλος του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι:

ΤΑ ΝΕΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ" (Ν. 4381/2014)  - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Την αίτηση θα την βρείτε στο σύνδεσμο: “Προκηρύξεις Προγραμμάτων” του ιστότοπου www.diaviou.teicrete.gr 

Ημερομηνία: 
23/02/2017