Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής "Ανέγερση νέου κτιρίου Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Κρήτης

Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών   της  Επιτροπής Οριστικής  Παραλαβής  του παρακάτω  έργου:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 302554

Ημερομηνία: 
05/04/2017