Πρόσκληση υποβολής προσφοράς - ERASMUS+ Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "ERASMUS+ Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης - Οργανωτική Υποστήριξη 2016-2017"

Ημερομηνία: 
18/05/2017