Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός φύλαξης κτιρίων ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Σητεία με αρ. πρωτ. 1178/Φ70/10-03-2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
14/03/2017 - 25/04/2017

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός φύλαξης κτιρίων ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Σητεία με αρ. πρωτ. 1178/Φ70/10-03-2017 προϋπολογισμού δαπάνης 217.741,94€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 270.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα από 01/09/2017 έως 31/08/2018.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Παρασκευή 20/04/2017 και ώρα 17:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:Τρίτη 25/04/2017 και ώρα 11:00 

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .pdf
ΑΝΑΚΟΙΝ.ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ_ΦΥΛΑΞΗ 2017.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: