ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων – GrapheneCore1 Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 8174/14.12.2017

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
14/12/2017 - 08/01/2018

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ηλεκτρονικών αναλωσίμων, ειδών γραφείου και αερίων εργαστηρίου», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene-based disruptive technologies - GrapheneCore1», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 8174/14.12.2017.

Συνημμένο: 
8174_14-12-2017_analosima_graphenecore1_ΨΘΞ54691Ο3-Χ02_17PROC002422553_.pdf
ΤΕΥΔ_8174.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: