ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντoς - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Κρήτης. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 706/08.02.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
08/02/2018 - 28/02/2018

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο ΤΕΙ Κρήτης», (κωδ. έργου: 80476), προσκαλεί [για την κάλυψη τριάντα εννέα (39) θέσεων] Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 706/08.02.2018.

Συνημμένο: 
706_08-02-2018_prosklisi_didaktoron_elke_tei_2018_9ΩΛΨ4691Ο3-Β94_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: