ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - BIOWASTE Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1426/28.02.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
28/02/2018 - 15/03/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas-BIOWASTE», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-B BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020, (κωδ. έργου: 80485), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1426/28.02.2018.

Συνημμένο: 
1426_28-02-2018_prosklisi_biowaste_ΩΛΠΩ4691Ο3-5ΣΦ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: