Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας μηχανών γραφείου του ΤΕΙ Κρήτης με αρ. πρωτ. 1216/Φ70/06-03-2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
06/03/2018 - 19/04/2018

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας μηχανών γραφείου του ΤΕΙ Κρήτης με αρ. πρωτ. 1216/Φ70/06-03-2018 προϋπολογισμού δαπάνης 492.341,26€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 610.503,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία διενέργειας : 19/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00

Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 13/04/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.pdf
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: