ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός – Food for Feed, (κωδ. έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3898/15.05.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
15/05/2018 - 06/06/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής) για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για τη δημοσιότητα του έργου LIFE "Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257" για τη διενέργεια της υπηρεσίας «Υποστήριξη του ΤΕΙ Κρήτης στις δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος LIFE-F4F», (κωδ. έργου: 80378), ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού €41.209,68 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ή €51.100,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3898/15.05.2018.

Συνημμένο: 
3898_15-05-2018_anoiktos diagonismos_f4f_signed_7ΘΘ64691Ο3-ΧΤΧ_18PROC003095530_.pdf
ΤΕΥΔ_3898(2018).docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: