ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – «Εκτυπώσιμοι χαμηλού κόστους ηλιακοί υαλοπίνακες από Περοβσκίτη - PrintWin)», (κωδ. Έργου: 80608). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8200/09.10.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/10/2018 - 24/10/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκτυπώσιμοι χαμηλού κόστους ηλιακοί υαλοπίνακες από Περοβσκίτη - PrintWin)» με κωδικό ΟΠΣ 5030312, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), (κωδ. έργου: 80608). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8200/09.10.2018.

Συνημμένο: 
8200_09-10-2018_prosklisi_printwin_Ω1Ε74691Ο3-ΑΛ7_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: