ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – «Εναλλακτικά ευφυή επιθέματα ελεγχόμενης οφθαλμικής φαρμακοκινητικής - ΕΟΦ», (κωδ. Έργου: 80603). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8203/09.10.2018.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/10/2018 - 24/10/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εναλλακτικά ευφυή επιθέματα ελεγχόμενης οφθαλμικής φαρμακοκινητικής - ΕΟΦ» με κωδικό ΟΠΣ 5030238, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), (κωδ. έργου: 80603). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 8203/09.10.2018.

Συνημμένο: 
8203_09-10-2018_prosklisi_farmakonitiki_ΨΩ224691Ο3-ΔΛ3_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: