ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ "ΜΕΛΕΤΗ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ12 & Κ14 (ΣΔΟ & Π.ΣΕΥΠ)ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
29/10/2018 - 29/11/2018

Το ΤΕΙ Κρήτης προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την " Μελέτη ριζικής ανακαίνισης & στατικής ενίσχυσης κτιρίων Κ12 & Κ14 του ΤΕΙ Κρήτης" στην θέση Σταυρωμένος στο Ηράκλειο.

Σκοπός της μελέτης είναι η στατική ενίσχυση και ριζική ανακαίνιση των κτιρίων Κ12 και Κ14, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τα κτίρια της ΣΔΟ και το πρώην κτίριο ΣΕΥΠ, αντίστοιχα. Αφορά στην πλήρη πρόταση λειτουργικής, αισθητικής, τεχνικής αναβάθμισης από στατικής, αρχιτεκτονικής σκοπιάς και βέλτιστης εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στα κτίρια και στο όμορο τμήμα του περιστυλίου, συμπεριλαμβανομένων του κινητού εξοπλισμού, της σήμανσης κ.λπ.. Περιλαμβάνεται το σύνολο των αναγκαίων μελετών, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, τεχνικών περιγραφών, τευχών δημοπράτησης και των σχετικών  αδειοδοτικών διαδικασιών, ώστε η κατασκευαστική φάση που θα ακολουθήσει, να παραδώσει τα κτίρια ριζικά ανακαινισμένα και πλήρως λειτουργικά.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία : 1.363.253,55€ (χωρίς ΦΠΑ)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

Ημερομηνία: 29/11/2018

Τοπική ώρα: 15:00

 

Aποσφράγιση των προσφορών:

Ημερομηνία: 06/12/2018

Τοπική ώρα: 10:00

Τόπος: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

 

Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
 

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Εσταυρωμένος Δήμου Ηρακλείου

Ηράκλειο Κρήτης714 10

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2810379346

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: etzanaki@staff.teicrete.gr Φαξ: +30 2810253765

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.teicrete.gr

Συνημμένο: 
29-10-2018_18PROC003913072_OJS208-475216-el_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΓΙΑ_ΜΕΛΤ_ΡΙΖ_ΑΝΑΚ_ΚΑΙ_ΣΤΑΤ_ΕΝΙΣΧ_Κ12_ΚΑΙ_14.pdf
1-11-2018_6ΣΧΑ4691Ο3-Ψ7Α_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_76397__ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: