ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα για την ανάδειξη νέας συνεργαζόμενης τράπεζας με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 11566/21.12.2018

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
21/12/2018 - 31/01/2019

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης προσκαλεί πιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποκαταστήματα στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως υποβάλουν την προσφορά τους για την ανάθεση των τραπεζικών εργασιών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση το επιτόκιο των ταμειακών διαθεσίμων καθώς και τις άλλες παροχές, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του ΕΛΚΕ για ένα επιπλέον έτος. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 11566/21.12.2018.

Συνημμένο: 
11566_21-12-2018_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ_2018-2019_7ΑΓ64691Ο3-35Α_.pdf
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: