ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υποέργο -2- της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr». Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 616/17.01.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
17/01/2019 - 01/02/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -2- με τίτλο «Συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης/CPPL στο έργο HELLAS-CH» της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002735, το οποίο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), (κωδ. έργου: 80543). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 616/17.01.2019.

Συνημμένο: 
616_17-01-2019_prosklisi_hellas-ch_2_Ω3ΘΤ4691Ο3-ΥΛ9_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: