ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός – Υποέργο 11 της Πράξης με τίτλο «HELPOS - Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» , (κωδ. έργου: 80485). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1190/31.01.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
31/01/2019 - 25/02/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. : 1190/31.01.2019, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 11 «Επιστημονικός εξοπλισμός Δ5 ΤΕΙΚ» της Πράξης με τίτλο «HELPOS - Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» (MIS 5002697), η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510044 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), (κωδ. έργου: 80547), ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού €96.725,81 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή €119.940,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1190/31.01.2019.

Συνημμένο: 
1190_31-01-2019_diagonismos_helpos_orthi_19PROC004419833_.pdf
1191_31-01-2019_perilipsi_diagonismos_helpos_6ΜΒΒ4691Ο3-ΧΡ3_.pdf
ΤΕΥΔ_1190(2019).docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: