ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποέργο 2 της Πράξης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr». Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2723/04.03.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
04/03/2019 - 19/03/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο «Συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης/CPPL στο έργο HELLAS-CH» της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr», με κωδικό́ ΟΠΣ (MIS) 5002735, το οποίο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), (κωδ. έργου: 80543).  Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2723/04.03.2019.

Συνημμένο: 
2723_04-03-2019_prosklisi_hellas-ch_6Η074691Ο3-ΙΜΘ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: