ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Συνοπτικός Διαγωνισμός – ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ: Εφαρμογή καινοτόμων οπτικών μεθόδων ………………. και ελέγχου των παραμέτρων οινοποίησης». Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3107/12.03.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
12/03/2019 - 27/03/2019

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή «υπηρεσιών», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ: Εφαρμογή καινοτόμων οπτικών μεθόδων στη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού κρασιού μέσω καταγραφής και ελέγχου των παραμέτρων οινοποίησης», (κωδ. έργου: 80610), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3107/12.03.2019.Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή «υπηρεσιών», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ: Εφαρμογή καινοτόμων οπτικών μεθόδων στη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού κρασιού μέσω καταγραφής και ελέγχου των παραμέτρων οινοποίησης», (κωδ. έργου: 80610), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 3107/12.03.2019.

Συνημμένο: 
3107_12-03-2019_ipiresies_oinofasma_19PROC004598624_.pdf
3108_12-03-2019_perilipsi_ipiresies_oinofasma_ΨΤΡΑ4691Ο3-Χ6Ι_.pdf
ΤΕΥΔ_3107(2019).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: