Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο ΤΕΙ Κρήτης

Το ΤΕΙ Κρήτης παρέχει Ανώτατη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών στους τομείς: Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από το ΤΕΙ Κρήτης, είναι τα ακόλουθα:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ): «Πληροφορική και Πολυμέσα – Msc in Informatics & Multimedia»
Το ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα» στοχεύει στην παροχή των υποψηφίων με υψηλή ποιότητας θεωρητική και πρακτική γνώση σε καθιερωμένα και αναδυόμενα θέματα Πληροφορικής και Πολυμέσων. Στο τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι επιτυχόντες θα είναι σε θέση να αποδείξουν τις γνώσεις τους σε επιλεγμένους τομείς της Πληροφορικής και των Πολυμέσων, καθώς και ικανότητα για τον καθορισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή της έρευνας.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ): «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι»
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι» στοχεύει στην παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου εφαρμοσμένων επιστημών που απαιτεί συνδυασμό μαθηματικών, φυσικής, γεωλογίας, χημείας και πληροφορικής για την άρτια κατάρτιση μηχανικών γεωπεριβάλλοντος.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική»
Το ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική» αποβλέπει στην προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση οικονομικών διευθύνσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, παράλληλα με την κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων που θα βοηθήσουν τη διαδικασία προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας στις νέες, μετά την τρέχουσα βαθιά κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και την έξοδο από τη κρίση χρέους της χώρας.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»
Το ΔΠΜΣ με αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» αποσκοπεί να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για την αυτοματοποίηση και την προώθηση της καινοτομίας σε παραγωγικές και άλλες διαδικασίες, σχετικές με βιομηχανία, ενέργεια, αγροτική παραγωγή, διαχείριση περιβάλλοντος και κατοικία. Ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποβλέπει επίσης στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε συναφείς περιοχές.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα»
Στρατηγικός στόχος του ΔΠΜΣ «Ενεργειακά συστήματα» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.