Δια Βίου Μάθηση

Η Δια Βίου Μάθηση (Εκπαίδευση και Κατάρτιση) είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων ενός ατόμου, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να είναι μέλος μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση. Η συνεχής διαδικασία μάθησης πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου σε κάθε στάδιο της ζωής του. Η ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και επομένως οι ικανότητες του ατόμου μπορεί να είναι αποτέλεσμα όλων των μορφών μάθησης.

Το Τ.Ε.Ι. διαθέτει πόρους (υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό) για να παρέχει δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε πολλά πεδία της γενικότερης δραστηριότητάς του, όπως οι τεχνολογικές εφαρμογές στις ειδικότητες των μηχανικών, ο γεωτεχνικός τομέας, η οικονομία και η διοίκηση επιχειρήσεων, ο τουρισμός, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, η διατροφή, το περιβάλλον κ.ά..

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης είναι ο επίσημος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχει αναλάβει αν φέρει εις πέρας αυτό το τόσο σημαντικό έργο προσφοράς για την ελληνική κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Δια βίου Μάθησης.