Προπτυχιακές Σπουδές Πολιτικών Δομικών Έργων

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων είναι η ουσιαστική ανταπόκριση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή και η προσαρμογή των γνώσεων στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να προσφέρουν άριστες υπηρεσίες αλλά και για καλύτερη απορροφητικότητα των πτυχιούχων του Τμήματος.

Ειδικότερα, βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι επιδιώκεται η βέλτιστη κατανόηση και προσαρμογή των εφαρμογών της πληροφορικής σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα όπως σύνταξη μελετών, επίβλεψη δομικών έργων, οργάνωση και διαχείριση εργοταξίων, ανακαινίσεις κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας και τεχνολογίες περιβάλλοντος.