Η δομή των σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων είναι οκτώ (8) εξάμηνα

Οι σπουδές στα επτά πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών, την έναρξη της πτυχιακής εργασίας κ.τ.λ.

Ειδικότερα, τα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα

· Γενικής Υποδομής όπως Μαθηματικά, Φυσική, Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Τεχνική Γεωλογία, Μηχανική, Τεχνολογία Υλικών κ.τ.λ. και

· Ειδικής Υποδομής όπως Τοπογραφία, Στατική, Αρχιτεκτονικό και Οικοδομικό Σχέδιο, Υδραυλική, Σκυρόδεμα κ.τ.λ.

Στα τελευταία εξάμηνα διδάσκονται

· Μαθήματα Ειδικότητας, όπως Θεμελιώσεις, Σιδηρές και Ξύλινες κατασκευές, Κατασκευές κτιρίων κ.τ.λ., καθώς και

· Μαθήματα Επιλογής, όπως Κτιριοδομικά Θέματα Ανακαινίσεων, Ειδικά Θέματα Τοπογραφίας στο Περιβάλλον κ.τ.λ.

Το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και στην ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας.

 

Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών, καθώς και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα που τυχόν θα προκύψει από την εξέλιξη της Τεχνολογίας.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε :

α) υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές του Τμήματος, αυτά προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων του επαγγέλματος.

β) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, τα οποία προσφέρουν πρόσθετες γνώσεις και εμβάθυνση στο αντικείμενο ώστε να διευκολυνθεί ο πτυχιούχος στην εισαγωγή του στο επάγγελμα με μία τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία το ενδιαφέρον του είναι ιδιαίτερο.

γ) προαιρετικά, θεωρητικά μαθήματα του τμήματος ή άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Οι σπουδαστές καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 39 μαθήματα, 35 υποχρεωτικά και 4 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων είναι : 39

Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι : 35

Ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής υποχρεωτικά είναι: 4

Το σύνολο των προσφερόμενων υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων είναι 50 από τα οποία 35 είναι υποχρεωτικά και τα 15 είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Οι σπουδαστές οφείλουν να παρακολουθήσουν από τα κατ’ επιλογή μαθήματα εκείνα που ανταποκρίνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντά τους, τα οποία να αντιστοιχούν σε ορισμένες διδακτικές μονάδες.

Επίσης υπάρχουν μαθήματα προαπαιτούμενα, εξαρτημένα σε αλυσίδες και ανεξάρτητα. Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση ενός άλλου μαθήματος, τότε το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται προαπαιτούμενο του δευτέρου. Ένα μάθημα μπορεί να έχει προαπαιτούμενα αλλά και εξαρτώμενα από αυτό, τα μαθήματα δε που συνδέονται με αυτό τον τρόπο αποτελούν "αλυσίδες" μαθημάτων