Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων είναι:

1) Η μεγαλύτερη ανταπόκριση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν σχέση με το επάγγελμα του Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Εργων (ανάπτυξη και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών).

2) Προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη απορροφητικότητα των πτυχιούχων του Τμήματος στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα θα επιδιωχθεί η μεγαλύτερη προσαρμογή των εφαρμογών στην πληροφορική στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών σε σχέση με τη δυνατότητα απασχόλησης των πτυχιούχων καλύπτοντας και τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις στους παρακάτω τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων:

  • Σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση και το φέροντα οργανισμό δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
  • Επίβλεψη οικοδομικών έργων.
  • Οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κτιριακών έργων.
  • Κατασκευές δομικών έργων.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών.
  • Εμβάθυνση σε περιοχές σύγχρονου γενικότερου ενδιαφέροντος όπως: ο σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, η ένταξη και η σχέση των κτιρίων με το περιβάλλον τους, η επισκευή και αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου, οι νέες τεχνολογίες δόμησης, η διαχείριση των κατασκευών.
  • Εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων σαν Επιλογής Υποχρεωτικά (Ε/Υ): κτιριοδομικά θέματα ανακαινίσεων, ανάλυση περιβάλλοντος, ειδικά θέματα τοπογραφίας σε ανακαινίσεις, ειδικά θέματα τοπογραφίας στο περιβάλλον, στατικά θέματα ανακαινίσεων.
  • Εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων με χαρακτηρισμό Επιλογής: βασικές αρχές έργων υποδομής, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμμικτες κατασκευές, ειδικές κατασκευές από προεντεταμένο σκυρόδεμα.