Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Προσωπικό

Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

1) Ζαχαρενάκης Εμμανουήλ, Kαθηγητής, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός.

Τηλέφωνο: 2810379702 /2810379723

Προπτυχιακές Σπουδές Πολιτικών Δομικών Έργων

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων είναι η ουσιαστική ανταπόκριση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή και η προσαρμογή τω

Subscribe to Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων