Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Προπτυχιακές Σπουδές Πολιτικών Δομικών Έργων

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων είναι η ουσιαστική ανταπόκριση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή και η προσαρμογή τω

Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων είναι η ουσιαστική ανταπόκριση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή και η προσαρμογή τω

Εγγραφή στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων