Αίτηση Υποψηφιότητας

ΔΠΜΣ: «Οργανικά Ηλεκτρονικά & Εφαρμογές »
 Πρώτος Κύκλος: Σεπτέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2019

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ελληνικά
Πόλη, Οδός, Αριθμός, ΤΚ
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
Παρακαλώ συμπληρώστε τον βαθμό πτυχίου
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο του πτυχίου σας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο των πιστοποιητικών γλωσσομάθιας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
Παρακαλώ αναρτήστε το βιογραφικό σας (doc, docx, pdf, gif, jpg, png). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
Παρακαλώ εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το ΠΜΣ, τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας, τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος, καθώς και τις επιδιώξεις σας. (2000 λέξεις το πολύ)
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία των προσώπων που θα δώσουν συστατική επιστολή για εσάς.
Ονοματεπώνυμο προσώπου που θα παρέχει την 1η Συστατική Επιστολή
Ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παρέχει την 2η συστατική επιστολή

Δρ. Μηνάς Μ. Στυλιανάκης
Τηλ: +30 2810-379775
Φαξ: +30 2810-379844
Email: mscorea@staff.teicrete.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.teicrete.gr